วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

VestaCP Script Change Server IP

nano /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip

ก็อปปี้ Script นี้ แล้ว Save
#!/bin/sh

#script to change ips on a VestaCP server.
#usage:
# $0 <oldip> <newip>

LOG=/var/log/vesta/system.log

MYUID=`/usr/bin/id -u`
if [ "$MYUID" != 0 ]; then
        echo "You require Root Access to run this script";
        exit 0;
fi

if [ $# != 2 ] && [ $# != 3 ]; then
        echo "Usage:";
        echo "$0 <oldip> <newip> [<file>]";
        echo "you gave #$#: $0 $1 $2 $3";
        exit 0;
fi

OLD_IP=$1
NEW_IP=$2

HAVE_HTTPD=1
HAVE_NGINX=1

DATE=`date '+%F %X'`
BIN=`echo $0 | awk -F/ '{print $NF}'`

log()
{
        echo -e "$1";
        echo -e "$1" >> $LOG;
}

swapfile()
{
        if [ ! -e $1 ]; then
                log "Cannot Find $1 to change the IPs. Skipping...";
                return;
        fi

        TEMP="perl -pi -e 's/${OLD_IP}/${NEW_IP}/g' $1"
        eval $TEMP;

        log "$DATE $BIN $1\t: $OLD_IP -> $NEW_IP";
}

if [ $# = 3 ]; then
        swapfile $3;
        exit 0;
fi


IPFILE_OLD=/usr/local/vesta/data/ips/$OLD_IP
IPFILE_NEW=/usr/local/vesta/data/ips/$NEW_IP
if [ ! -e $IPFILE_OLD ]; then
        echo -n "$IPFILE_OLD does not exist.  Do you want to continue anyway? (y/n) : ";
        read YESNO;
        if [ "$YESNO" != "y" ]; then
                exit 0;
        fi
else
        mv -f $IPFILE_OLD $IPFILE_NEW
        log "$DATE $0 $IPFILE_OLD\t: $OLD_IP -> $NEW_IP";
fi

if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
        if [ -e /etc/httpd/conf.d/${OLD_IP}.conf ]; then
                swapfile /etc/httpd/conf.d/${OLD_IP}.conf
                mv -f /etc/httpd/conf.d/$OLD_IP.conf /etc/httpd/conf.d/${NEW_IP}.conf
        fi
        swapfile /etc/httpd/conf.d/mod_extract_forwarded.conf
fi

if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
        if [ -e /etc/nginx/conf.d/${OLD_IP}.conf ]; then
                swapfile /etc/nginx/conf.d/${OLD_IP}.conf
                mv -f /etc/nginx/conf.d/$OLD_IP.conf /etc/nginx/conf.d/${NEW_IP}.conf
        fi
fi

swapfile /etc/hosts

ULDDU=/usr/local/vesta/data/users

for i in `ls $ULDDU`; do
{

        if [ ! -d $ULDDU/$i ]; then
                continue;
        fi

        swapfile $ULDDU/$i/web.conf
        swapfile $ULDDU/$i/dns.conf
        for j in `ls $ULDDU/$i/dns/*.conf`; do
        {
                swapfile $j
        };
        done;

        if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
                swapfile /home/$i/conf/web/httpd.conf
        fi
        if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
                swapfile /home/$i/conf/web/nginx.conf
        fi

        for j in `ls /home/$i/conf/dns/*.db`; do
        {
                swapfile $j
        };
        done;

};
done;

#this is needed to update the serial in the db files.
if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
   service httpd restart
fi
if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
   service nginx restart
fi

echo "*** Done swapping $OLD_IP to $NEW_IP ***";

chmod 755 /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip

วิธีใช้งาน
/usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip <oldip> <newip>
ตัวอย่าง /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip 192.168.1.5 10.10.10.5

ปล. IP Server ต้องเปลี่ยนเอง

จัดการ Hosting ด้วย VestaCP

VestaCP คือ?

หลายเว็บไซต์ได้อธิบายเกี่ยวกับ VestaCP
http://www.thaiwebnews.com/vestacp/
http://www.hostpacific.com/introducing-vesta-cp/

ซึ่งพูดง่ายๆเลยว่า มันคือตัวจัดการ Hosting ที่แจกไว้ใช้กันฟรีๆ


การติดตั้ง
http://www.vestacp.com/#install

ตั้งค่าเพิ่มเติม
เปลี่ยนรหัสผ่าน #v-change-user-password username new-password
เปลี่ยน root mysql #nano /usr/local/vesta/conf/mysql.conf
แก้ไฟล์ HTML หน้าแรกเวลาเพิ่มโดเมน #nano /usr/local/vesta/data/templates/web/skel/public_html/index.html
apache เปิด mods-enabled
#cd /etc/apache2
#cp mods-available/mime_magic.load mods-enabled/mime_magic.load
#cp mods-available/mime_magic.conf mods-enabled/mime_magic.conf
#cp mods-available/cgi.load mods-enabled/cgi.load
#cp mods-available/include.load mods-enabled/include.load
#cp mods-available/headers.load mods-enabled/headers.load

ตั้งค่า timezone ให้ตรงใน php.ini
#nano /etc/php5/apache2/php.ini
แก้ไขเป็น date.timezone = Asia/Bangkok

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.vestacp.com/docs/