วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การตั้งค่า eth0 ให้ตรงกับ LAN Card (Ubuntu)


ให้ไปแก้ไขที่ไฟล์
nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

ตัวอย่างไฟล์
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x8086:0x100f (e1000)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:50:56:a9:cc:ec", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"


** หากมี LAN Card หลายช่องจะขึ้น SUBSYSTEM หลายอัน **