วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การประยุกต์ใช้ Webmin Samba Ftp Apache และให้ User Authen กับ Radius (Ubuntu14.04)

1. ติดตั้ง webmin  ตามลิงก์ http://sulkiflee-n.blogspot.com/2013/02/webmin-ubuntu.html
#apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python
#wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin_1.690_all.deb
#dpkg --install webmin_1.690_all.deb

2. ติดตั้ง Apache
#apt-get install apache2
#cd /etc/apache2/mods-enabled/
#ln -s ../mods-available/userdir.load
#ln -s ../mods-available/userdir.conf

3. ติดตั้ง Ftp
#apt-get install vsftpd
แก้ไฟล์ /etc/vsftpd.conf
#nano /etc/vsftpd.conf
local_umask = 002
anonymous_enable=YES
local_enable=YES
write_enable=YES
allow_writeable_chroot=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#touch /etc/vsftpd.chroot_list

4. ติดตั้ง Samba
#apt-get install samba samba-common python-glade2 system-config-samba
แก้ไฟล์ /etc/samba/smb.conf
#nano /etc/samba/smb.conf
unix password sync = yes

[aritc]
comment = File Server Share
path = /var/www/html/aritc
browsable = yes
guest ok = yes
read only = no
create mask = 0755

[homes]
comment = User Directories
browseable = no
valid users = %S
writable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755

5. ติดตั้ง pam radius module  ตามลิงก์ http://opensource.cc.psu.ac.th/ติดตั้ง_pam_radius_module_บน_ubuntu
#apt-get install libpam-radius-auth

6. เพิ่ม User ใช้งาน
#sudo useradd -m -b /home -s /bin/bash user1.a
#ln -s /home/user1.a/public_html/ /var/www/html/user1.a

7. การใช้งาน
   - อัพโหลดไฟล์โดยใช้ samba แบบ public รูปแบบ \\ip server
   - อัพโหลดไฟล์ส่วนตัวโดยใช้ Ftp (YRU Authen) รูปแบบ ftp://ip server
     หากต้องการแชร์ ไฟล์ให้คนอื่นเห็น ให้สร้างโฟลเดอร์ public_html แล้วอัพไฟล์ใส่ในนั้น

8. การเรียกดูแบบ URL ผ่าน Browser
   - http://ip server