วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

การติดตั้ง ICECAST2 บน Ubuntu10.04

การติดตั้ง ICECAST2 บน Ubuntu10.04

apt-get install icecast2

เปิดใช้งาน
nano /etc/default/icecast2
แก้ไข
ENABLE=true

แก้ไข  password config file
nano /etc/icecast2/icecast.xml
    <authentication>
        <!-- Sources log in with username 'source' -->
        <source-password>hackme</source-password>
        <!-- Relays log in username 'relay' -->
        <relay-password>hackme</relay-password>
        <!-- Admin logs in with the username given below -->
        <admin-user>admin</admin-user>
        <admin-password>hackme</admin-password>
    </authentication>

เริ่มทำงาน icecast2 server
/etc/init.d/icecast2 start

เข้าดูผ่านหน้า web