วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตั้งค่า vsftpd Ubuntu Linux 13.10

แก้ Config vsftpd (เพิ่มเติมจาก Sulkiflee.n)
(http://sulkiflee-n.blogspot.com/2013/06/ftp-server-on-ubuntu-1204.html)

local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022  #เพื่อให้อัพไฟล์แล้วรันได้ 644
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list  #ปิดการใช้งานเพื่อความปลอดภัย
local_root=public_html #ปิด
allow_writeable_chroot=YES #เพิ่ม

การ Config ให้ Apache อ่าน public_html ของ User

สร้าง link ให้ไปอ่านใน Directory ของ User
cd /etc/apache2/mods-enabled/
ln -s ../mods-available/userdir.load
ln -s ../mods-available/userdir.conf

ทำการรีสตาร์ท Apache