วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ตั้งค่าให้ Connect MySQL จากที่อื่นได้ (Ubuntu)

แก้ไขไฟล์  /etc/mysql/my.cnf
nano /etc/mysql/my.cnf

port = 3306  (ตั้งค่า port)
#bind-address = 127.0.0.1  (ใส่ # ข้างหน้า Access ได้จากทุกเครื่อง แต่ไม่ค่อยปลอดภัย)

เสร็จแล้วบันทึก แล้ว restart mysql
/etc/init.d/mysql restart

ขั้นต่อไปต้อง Grant Access ให้ User เพื่อให้ใช้ DB ได้
mysql -u root -p

mysql> GRANT ALL ON ชื่อฐาน.* TO ผู้ใช้@'%' IDENTIFIED BY 'รหัสผ่าน';
mysql> quit

ทดสอบเชื่อมต่อได้เลย